Публичный договор поручения

 

Цей документ відповідно до ст.ст. 633, 641 та глави 68 Цивільного кодексу України є публічним договором – офертою (пропозицією) Фізичної особи-підприємця Пашьян Ануш Арутюнівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2972617562 (далі за текстом - «Повірений»), виконати за дорученням будь-якою фізичної особи (далі за текстом - «Довіритель») певні юридичні дії направлені на укладення одного або декілька правочинів, суттєві умови яких визначені нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором доручення (далі – «Договір»), Повірений зобов'язується від імені та за рахунок Довірителя вчинити наступні юридичні дії: здійснити купівлю ювелірних виробів із переліку фото-зразків, що розміщені в мережі Інтернет на веб-сайті: www.eurogold.ua (далі – «Інтернет - каталог»).

1.2. Найменування, характеристика ювелірних виробів, їх кількість, що є має бути предметом укладених в майбутньому Повіреним от імені Довірителя договорів купівлі-продажу, визначаються Довірителем самостійно із переліку фото-зразків, що розміщені в Інтернет - каталозі шляхом оформлення замовлення в порядку, визначеному умовами цього Договору.

1.3. В рамках виконання доручення, визначеного у пункті 1.1. цього Договору (надалі – «доручення») Повірений набуває виключне право:

 • здійснювати організаційно-підготовчі заходи, суть яких полягає в узгоджені з продавцями або виробниками ювелірних виробів (далі – «треті особи») можливості придбання ювелірних виробів за дорученням Довірителя;
 • укладати з третіми особами один чи декілька правочинів: договір (договори) купівлі-продажу ювелірних виробів;
 • здійснювати ряд заходів по координації, узгодженню та контролю з метою досягнення оптимального дотримання сторонами умов відповідних договорів, що були укладені Повіреним від імені та за рахунок Довірителя з третіми особами;
 • здійснювати відповідні заходи по забезпеченню оптимізації руху матеріальних цінностей (ювелірних виробів, грошових коштів) від третіх осіб до Довірителя та зворотному напрямку з метою досягнення мінімального рівня витрат;
 • здійснювати належні заходи по забезпеченню збереження (зберігання) матеріальних цінностей, придбаних у третіх осіб за дорученням Довірителя.

1.4. Права і обов'язки за договорами, укладеними Повіреним з третіми особами, виникають безпосередньо у Довірителя.

1.5. Виключне право Повіреного, що виникає у зв’язку з укладенням цього Договору, діє на всій території України.

1.6. Цей Договір може бути акцептований (прийнятий) будь-якою фізичною особою на території Україна, яка має намір придбати ювелірні вироби із переліку фото-зразків, що розміщені Інтернет - каталозі.

1.7. Датою укладення цього Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Довірителем умов цього Договору вважається факт належного оформлення Довірителем замовлення та оплати такого замовлення в порядку та на умовах визначених цим Договором.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Довіритель самостійно оформлює замовлення одним з наступних способів:

2.1.1. через Інтернет - каталог;

2.1.3. за номером телефону Повіреного, вказаному в розділі контактів Інтернет – каталозі.

2.2. Оформлення замовлення здійснюється шляхом обрання Довірителем одного чи декількох ювелірних виробів із переліку фото-зразків (згідно артикулу), що розміщені в Інтернет – каталозі, із зазначенням адреси та способу доставки (із переліку, зазначеного в Інтернет - каталозі) та здійснення авторизації/ реєстрації (у разі оформлення замовлення згідно пп.2.1.1. п.2.1. цього Договору).

2.2. Оформлення замовлення здійснюється шляхом обрання Довірителем одного чи декількох ювелірних виробів із переліку фото-зразків (згідно артикулу), що розміщені в Інтернет – каталозі, із зазначенням адреси та способу доставки (із переліку, зазначеного в Інтернет - каталозі) та здійснення авторизації/ реєстрації (у разі оформлення замовлення згідно пп.2.1.1. п.2.1. цього Договору).

2.3. Протягом __ робочих днів з моменту оформлення Довірителем замовлення, в порядку зазначеному в п.2.1. цього Договору, Повірений підтверджує про оформлення замовлення належним чином та його прийняття Повіреним шляхом направлення рахунку за допомогою електронних засобів зв’язку на електронну пошту Довірителя або СМС на телефонний номер, зазначений Довірителем. Підтвердженням узгодження сторонами предмету та об’єкту доручення, в тому числі визначення артикулу, вигляду, вартості купівлі і виконання доручення, умов доставки є відсутність негативної відповіді Довірителя про неприйнятність таких умов виконання доручення протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання рахунку на електрону пошту Повіреного або СМС на його телефонний номер відповідно до способу отримання такого рахунку або перерахування/надання Повіреному Довірителем суми коштів, визначеної в такому рахунку, в цей строк, якщо сторони не узгодили інший порядок надання Довірителем Повіреному коштів на виконання доручення, в тому числі під час оформлення замовлення.

2.4. В разі, якщо замовлення відправлено в порядку, передбаченого пп.2.1.2. та пп.2.1.3 цього Договору, у вихідний або святковий день, строк для підтвердження замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Повірений зобов'язаний:

 • виконати дане йому доручення особисто, або із залученням інших осіб, залишаючись повністю відповідальним перед Довірителем за належне виконання останніми доручення;
 • виконати доручення на свій власний розсуд за відсутністю відповідних усних або письмових вказівок Довірителя;
 • проінформувати Довірителя про строки виконання його доручення відповідно до оформленого останнім замовлення;
 • на запит Довірителя повідомляти останнього про хід виконання доручення;
 • в узгоджений строк передати Довірителю все одержане у зв'язку з виконанням доручення;
 • за наслідками виконання доручення надати Довірителю звіт про виконання доручення.

3.2. Повірений має право:

 • виконувати доручення на всій території України;
 • якщо цього вимагають інтереси Довірителя відступити від змісту доручення без попереднього запиту про це. В даному випадку Повірений повинен в розумний строк повідомити Довірителя про допущені відступи від його доручення, якщо Сторонами не узгоджено інше;
 • на отримання від Довірителя засобів, необхідних для виконання доручення;
 • на плату (отримання винагороди) за виконання доручення, що включає в себе також відшкодування витрат, пов'язаних із його виконанням.

3.3. Довіритель зобов'язаний:

 • забезпечити Повіреного інформацією, необхідною для належного виконання Повіреним доручення Довірителя;
 • забезпечити Повіреного засобами (грошовими коштами), необхідними для виконання доручення;
 • сплатити Повіреному в строк та у порядку визначеному цим Договором належну йому за виконання доручення плату (винагороду), що включає в себе також відшкодування витрат, пов'язаних із його виконанням;
 • приймати від Повіреного все одержане у зв'язку з виконанням доручення;
 • прийняти від Повіреного звіт про виконання доручення та його затвердити в момент одержання від Повіреного ювелірних виробів.

3.4. Довіритель має право:

 • вимагати належного виконання прийнятого Повіреним доручення відповідно до узгодженого замовлення;
 • на отримання від Повіреного інформації про хід виконання доручення.

4. ПЛАТА ПОВІРЕНОГО

4.1. За виконання доручення відповідно до умов цього Договору протягом звітного періоду Повірений отримує від Довірителя винагороду в розмірі 1 (одна) грн. 00 коп, без ПДВ, за винятком випадку оформлення Довірителем замовлення на суму, що не перевищує 1000 грн. В такому випадку Повірений отримує від Довірителя винагороду в розмірі 50 (п’ятдесят) грн. 00 коп, без ПДВ.

4.2. Належна Повіреному винагорода виплачується Довірителем одночасно з оплатою вартості узгодженого Сторонами замовлення (вартості ювелірних виробів) на підставі рахунку наданому Повіреним відповідно до п.2.3 цього Договору (далі – «рахунок Повіреного»), шляхом безготівково перерахунку на банківський рахунок Повіреного, реквізити якого зазначено в розділі «Порядок оплати» в Інтернет - каталозі та/або рахунку Повіреного, якщо Сторони не узгодили інший порядок розрахунків.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. За невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність згідно законодавства України.

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту акцептування оферти Довірителем згідно п.1.7. цього Договору

7.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору, і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

7.3. Цей Договір підлягає припиненню на підставах, встановлених чинним законодавством України.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.5. Власним акцептування оферти згідно п.1.7. цього Договору Довіритель, відповідно до норм Закону України від 01.06.2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» (далі – Закон), дає свою згоду на обробку своїх персональних даних, що стали відомі Повіреному під час укладення та виконання даного Договору, та підтверджує, що письмово повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону, та про включення своїх персональних даних до бази персональних даних Повіреного з метою виконання умов цього Договору та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до діючого законодавства.

7.6. Повірений є платником єдиного податку ( 3 група, ставка єдиного податку 5%).

7.7. Укладаючи цей договір Довіритель підтверджує наявність у нього повної цивільної право- та дієздатності.